Gerontology Wiki
Advertisement

Not to be confused with Tome Yoshida (1897-2010).

Tome Yoshida
Tome Yoshida (1849-1958)
Birth: 27 March 1849
Japan
Death: 15 December 1958
Koto, Shiga, Japan
Age: 109 years, 263 days
Country: JapanJPN
Centenarian

Tome Yoshida [Japanese: 吉田トメ] (27 March 1849 – 15 December 1958) was a Japanese centenarian who was the oldest living person in Japan at the time of her death.

Biography

Yoshida was born in Japan on 27 March 1849. In September 1952, she became the oldest living person in Shiga Prefecture. Following the death of Marie Carstenson on 30 March 1958, Yoshida may have become the world's oldest living person.

Yoshida died of heart failure in Koto (present-day city of Higashiomi), Shiga Prefecture, Japan on 15 December 1958, at the age of 109 years, 263 days.

References


Japan's Oldest Living Person Titleholders (V • TE)

Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue UtagawaSuekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Denzo Ishizaki • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Yukichi Chuganji • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Jiroemon Kimura • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi


Japan's Oldest Living Woman Titleholders (VE)

Sue Watanabe • Unknown • Tome Yoshida • Haru Komai • Ishi HayashiYoshigiku Ito • Tome Horigome • Haruno Shimada • Mito Umeta • Niwa Kawamoto • Isa Nakayama • Man Ichikawa • Koume Kabira • Matsu Yoshikuni • Koharu Kodaira • Oto Michii • Toka Miyata • Momu Okuma • Ine Tsugawa • Seki Takehara • Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue Utagawa • Suekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Koto Okubo • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi

Advertisement